پایگاه قرآنی سراش

پشتیبانی: 09169691259

نام دسته: ترتیل

ترتیل
مدیر

ترتیل جزء به جزء کل قرآن توسط حنانه خلفی

ترتیل جزء 1   ترتیل جزء 2 https://cdn6.iribtv.ir/9/original/2021/04/13/637539032401666600.mp3   ترتیل جزء 3 https://cdn6.iribtv.ir/9/original/2021/04/13/637539032561986749.mp3   ترتیل جزء 4 https://cdn6.iribtv.ir/9/original/2021/04/13/637539032818189895.mp3   ترتیل جزء 5 https://cdn6.iribtv.ir/9/original/2021/04/13/637539033051459694.mp3   ترتیل

بیشتر بخوانید »